เป้าหมายของเราคือการใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุรีไซเคิล
กำจัดขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา และเปลี่ยนวิธี
การออกแบบสินค้าและบริการของเราที่ช่วยยืดอายุการใช้
งานของสินค้า เพราะเราเล็งเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากร
แห่งอนาคต

ตัวอย่างเช่น เราเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในแผนกโคมไฟและหลอด
ไฟเป็น LED ที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการใช้
ฝ้ายจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนเท่านั้นในการผลิตสินค้า เรา
กำลังมุ่งสู่พลังงานหมุนเวียนแบบ 100% ด้วยการผลิตให้
มากเท่ากับที่เราใช้ แต่เราจะไม่หยุดเท่านี้ เพราะนี่เป็น
เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น...

ลดค่าใช้จ่ายและสร้างความแตกต่าง

อิเกียมีสินค้าและโซลูชั่นมากมายที่จะทำให้พื้นที่ธุรกิจของคุณยั่งยืนยิ่งขึ้น
ซึ่งบางอย่างคุณอาจไม่เห็นด้วยตา โคมไฟ LED เตาไฟฟ้า และตู้เย็นช่วย
คุณประหยัดพลังงานได้อย่างมากมาย และการเปลี่ยนมาใช้ก๊อกน้ำแบบ
ประหยัดน้ำของเราก็จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำเช่นกัน

สินค้ากล่องและภาชนะเก็บอาหารที่ดีจะช่วยลดขยะ และโซลูชั่นการคัด
แยกขยะของเราก็ช่วยให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายๆ แม้จะดูเป็นเพียงสิ่ง
ละอันพันละน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้ว ก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้

หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานกว่าถึง 85%

เราเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดในแผนกโคมไฟและหลอดไฟเป็น LED ที่ประหยัดพลังงาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของเราเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การใช้ทรัพยากรที่โลกของเรามีอยู่อย่างจำกัด

การเพิ่มด้วยการลดเป็นหนึ่งในสิ่งที่อิเกียเฝ้าปลูกฝัง เรามองหา
วิธีการผลิตทุกขั้นตอนให้ออกมาดีที่สุดเสมอ

วัตถุดิบสองอย่างที่เราใช้ในการผลิตมากที่สุดในปัจจุบันคือฝ้าย
และไม้ วัตถุดิบเหล่านี้ได้ถูกจัดหาและนำมาใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง และสามารถสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ให้แก่
โลกของเราได้

ฝ้ายและไม้จากแหล่งที่ยั่งยืนกว่า

สำหรับฝ้าย เราได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
ฝ้ายที่ใช้เป็นวัสดุผลิตสินค้าของอิเกียล้วนมาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนทั้งสิ้น
ฝ้ายจากแหล่งผลิตยั่งยืนก็คือ ฝ้ายรีไซเคิล หรือฝ้ายที่ปลูกโดยใช้น้ำ ปุ๋ยเคมี
และยาฆ่าแมลงน้อยกว่าฝ้ายที่ปลูกโดยทั่วไป
แล้วนำเงินส่วนที่ประหยัดได้จากการลดใช้ทรัพยากรต่างๆ
ไปเพิ่มส่วนแบ่งผลกำไรแก่เกษตรกร

เป้าหมายของเราคือภายในปี 2563 เราจะใช้ไม้จากแหล่งที่ยั่งยืนกว่าให้ได้ 100%

อีกไม่นาน
เราจะไม่ต้องพึ่งการใช้พลังงานอีกต่อไป!

ในปี 2563 เราจะสร้างพลังงานหมุนเวียนให้ได้เท่ากับที่เราใช้
อันเป็นผลจากการทุ่มทุนมหาศาลให้กังหันและแผงโซลาร์

เราให้ความสำคัญกับผู้คน

วิสัยทัศน์ของเราในด้าน “การสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนในทุกๆ วัน”
ยังรวมถึงการเคารพสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนด้อยโอกาส
ที่อิเกียเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย นับตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ไปจนถึงเด็กๆ
และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ขาดแคลนที่สุดในโลก เรามุ่งส่งเสริมความ
เสมอภาคความแตกต่างหลากหลาย และเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอน
ที่เราดำเนินงาน

เงื่อนไขที่เป็นธรรมและการทำงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราต้องการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในแง่บวกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจของเรา และเราเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

วิธีหนึ่งที่ให้หลักประกันคือการสร้างสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์
ของเราและยึดมั่นตามระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมซึ่งเรียกว่า
มาตรฐาน IWAY มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเชิงบวกเหล่านี้ นี่คือ
หลักประกันในการทำงานอย่างปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสภาพอากาศ ผืนดิน และน้ำ เช่นเดียวกับค่าแรงขั้นต่ำและค่า
ตอบแทนการทำงานล่วงเวลา

การมีส่วนร่วมในชุมชน

เราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาล บริษัท องค์การไม่แสวงหาผลกำไร และผู้คนในชุมชนของเรา
อิเกียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซิโกได้มอบสินค้า
และบริการกว่า 343,000 ยูโรให้กับองค์กร 150 แห่งในระหว่างช่วง
เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2563 อาทิ เตียงนอน เครื่องนอน ผ้าขนหนู ของเล่น
เครื่องใช้ในครัว และอื่นๆ อีกมากมาย เป้าหมายของเราคือการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสมากที่สุด รวมถึง
แรงงานต่างถิ่นและผู้สูงอายุ วิดีโอนี้มุ่งเน้นที่การจัดส่งที่พักอิเกียในรูป
แบบกล่องแบน 145 แห่ง ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาล
เรือนจำ และองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่แนวหน้าในการเผชิญกับการแพร่ระบาด